divendres, 11 d’octubre del 2013

Comunicat 172, L'Àmbit pràcticament delimitat, 09.10.2013

COMUNICAT 172, L'ÀMBIT PRÀCTICAMENT DELIMITAT, 09.10.2013

En el nostre comunicat 169 de data 30-07-2013 celebràvem la publicació del Decret de desplegament de l’Àmbit Penedès. El punt fonamental perquè l’àmbit es posés a caminar era acabar-ne de delimitar el perímetre ja que el Decret preveia que els municipis de l‘Anoia podien optar per restar a les Comarques Centrals en el cas que ho manifestessin explícitament, o bé formarien part de l‘Àmbit Penedès si no deien res en contra. El Decret donava dos mesos als ajuntaments perquè es pronunciessin. 

Transcorreguts aquests dos mesos tenim notícia que els set municipis de l’Alta Anoia, als quals la PVP sempre havia respectat la seva voluntat de no formar part del Penedès, s’han pronunciat ja en aquest sentit. Un vuitè municipi, Veciana, amb un terme molt extens una part del qual també es pot considerar Alta Anoia, ha pres la mateixa opció tot i que en un primer moment s’havia adherit a la Vegueria Penedès. De la resta de municipis de l’Anoia no ens consta cap moviment, de manera que hem de pensar que formaran part de l‘Àmbit Penedès. Volem deixar clar, tanmateix, que tot i que les nostres fonts són fiables, ens manca la confirmació oficial que les coses han anat així. 

Atès que tal com queda el mapa no es produeixen discontinuïtats territorials, el procés es presenta fàcil i no té perquè anar més enllà dels terminis, ja de per si no gaire àgils que el Decret preveu. En efecte, s’estableix un mes per a l’informe de la Direcció General i un altre mes perquè el Conseller elabori la proposta d’acord. A partir d’aquest moment, la Comissió de Política Territorial té dos mesos per evacuar el seu dictamen i el Govern tres mesos per prendre la decisió definitiva. O sigui que en cinc mesos, és a dir l’1 de març del 2014, el tema de la delimitació haurà d’estar dat i beneït i l’Àmbit Penedès ha de ser una unitat administrativa en absolutes condicions d’igualtat que la resta d’àmbits. 

I la Vegueria? 

El mateix dia que el govern va aprovar el Decret de l’Àmbit Penedès (30-7-2013) va aprovar també el projecte de Llei de Governs Locals de Catalunya. Aquesta llei diu que: “La vegueria, com a ens local bàsic de l’organització territorial catalana determinat per l’agrupació de municipis, representa l’àmbit territorial específic per a l’exercici del govern intermunicipal de cooperació local i la divisió territorial adoptada per la Generalitat per a l’organització territorial dels seus serveis”. Tot i que l’actual llei de vegueries està congelada, recordem que el Penedès no hi és, i el fet de tenir ja l’àmbit consagrat i delimitat hauria de ser un motiu inexcusable perquè el Parlament decidís afegir-li d’una vegada per totes.