divendres, 2 d’agost del 2013

DECRET 208/2013, de 30 de juliol, pel qual es desplega la Llei 23/2010, del 22 de juliol, de modificació de la Llei 1/1995 i de la Llei 23/1983 per fixar l’àmbit de planificació territorial del Penedès.

Enllaç al web oficial de la Generalitat de Catalunya: click aquí 


DECRET 208/2013, de 30 de juliol, pel qual es desplega la Llei 23/2010, del 22 de juliol, de modificació de la Llei 1/1995 i de la Llei 23/1983 per fixar l'àmbit de planificació territorial del Penedès.

 
L'article 149.1 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix que correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria d'ordenació del territori.

En exercici de la potestat reglamentària en aquesta matèria, aquest Decret té per objecte el desplegament de la Llei 23/2010, de 22 de juliol, de modificació de la Llei 1/1995 i de la Llei 23/1983 per fixar l'àmbit de planificació territorial del Penedès.

La Llei 23/2010, de 22 de juliol, especifica que l'àmbit funcional de planificació territorial parcial del Penedès és integrat per les comarques de l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i l'Anoia, excepte els municipis d'aquesta comarca que així ho manifestin d'acord amb el procediment reglamentari que s'estableixi, els quals resten adscrits a l'àmbit funcional de les Comarques Centrals. Tanmateix, la disposició addicional tercera d'aquesta Llei estableix que el seu desplegament reglamentari ha de determinar les condicions en què s'ha d'exercir el dret d'opció dels municipis de l'Anoia i ha de regular els requeriments per garantir la continuïtat territorial dels àmbits de planejament.

D'altra banda, la disposició addicional cinquena de la mateixa Llei estableix que s'ha de constituir un grup de treball integrat per l'Administració de la Generalitat i les administracions locals per tal de contribuir a la formulació del Pla territorial parcial del Penedès i fer-ne el seguiment, la composició del qual s'ha de determinar reglamentàriament.

Mitjançant aquest Decret es regula el procediment perquè els municipis de l'Anoia que ho vulguin manifestin, si s'escau, el seu interès d'adscripció a l'àmbit funcional de planejament territorial parcial de les Comarques Centrals.

L'adscripció a aquest àmbit no és automàtica, per simple manifestació municipal en aquest sentit, ja que la Llei 23/2010, de 22 de juliol, exigeix garantir la continuïtat territorial dels àmbits de planejament afectats. Aquesta continuïtat territorial s'entén des de la perspectiva dels àmbits funcionals de planejament territorial parcial que puguin resultar del procediment d'adscripció. Per tal de donar compliment a aquest manament legal, el Decret regula un període de temps comú perquè tots els municipis interessats manifestin la seva voluntat.

El Decret determina que totes les peticions d'adscripció que es formulin en aquest període de temps es tramitin acumulativament en un mateix procediment. Això és així per tal de poder garantir la continuïtat territorial dels àmbits exigida legalment en una valoració de conjunt de totes les peticions formulades. Aquestes peticions, que s'hauran de tramitar davant els òrgans del departament competent en matèria de planejament territorial, s'hauran de resoldre mitjançant el corresponent acord del Govern que ha de fixar definitivament el límit entre els àmbits funcionals de les Comarques Centrals i del Penedès a la comarca de l'Anoia, a partir del qual serà possible formular el Pla territorial parcial del Penedès, que la Llei 23/2010 encomana d'elaborar.

D'acord amb la Llei 23/2010, de 22 de juliol, el Decret regula la constitució i la composició d'un grup de treball integrat per representants de l'Administració de la Generalitat i de les administracions locals del nou àmbit de planejament. La finalitat d'aquest grup de treball és contribuir a la formulació del Pla i fer-ne el seguiment, tant en la seva fase d'elaboració de l'avantprojecte com del projecte del Pla. Amb aquesta finalitat, el Decret preveu que el grup de treball es constitueixi a partir de l'acord del Govern que s'adopti sobre la formulació del Pla. En coherència amb la seva funció, el grup de treball s'haurà reunir periòdicament amb l'equip redactor del Pla per tal de rebre informació sobre l'estat dels treballs d'elaboració i per tal de fer els suggeriments o les observacions que el grup estimi pertinents en relació amb aquests treballs.

El procediment d'elaboració del Pla, sense perjudici del procés d'avaluació ambiental que ha de seguir en compliment de la Llei 6/2009, de 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes, i de les particularitats sobre la iniciativa per a la seva formulació i la constitució del grup de treball que deriven de les prescripcions de la Llei 23/2010, de 22 de juliol, se subjecta a les determinacions del Decret 142/2005, de 12 de juliol, d'aprovació del Reglament pel qual es regula el procediment d'elaboració, tramitació i aprovació dels plans territorials parcials, que no resulten afectades.

Atès que l'entrada en vigor del Decret desencadena l'inici del procediment que porta a la fixació de l'àmbit funcional de planejament territorial del Penedès i de les Comarques Centrals, sense la qual no es poden iniciar els treballs d'elaboració del Pla territorial parcial del Penedès, tal com determina la disposició transitòria primera de la Llei 23/2010, de 22 de juliol, el Decret preveu la seva entrada en vigor immediata.

Per tot això, d'acord amb el dictamen emès per la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller de Territori i Sostenibilitat, i d'acord amb el Govern,

 

Decreto:

 

Capítol I

Definició de l'àmbit funcional de planificació territorial

 

Article 1

Objecte

L'objecte d'aquest Decret és el desplegament reglamentari de la Llei 23/2010, de 22 de juliol, de modificació de la Llei 1/1995 i de la Llei 23/1983 per fixar l'àmbit de planificació territorial del Penedès.

 

Article 2

Àmbit del Penedès

2.1 L'àmbit funcional de planificació territorial parcial del Penedès comprèn les comarques de l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i els municipis de la comarca de l'Anoia no adscrits a l'àmbit de les Comarques Centrals, d'acord amb el que estableix l'apartat 2.

2.2 El Govern ha d'adscriure a l'àmbit de les Comarques Centrals els municipis de l'Anoia que manifestin la seva voluntat en aquest sentit, sempre que aquesta adscripció no trenqui la continuïtat territorial dels àmbits funcionals de planejament territorial parcial de les Comarques Centrals i del Penedès que en resultin.

 

Article 3

Manifestació de voluntat dels municipis

3.1 En el termini de dos mesos des de la publicació d'aquest Decret en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, els municipis de la comarca de l'Anoia que ho vulguin poden manifestar, per majoria simple de vots dels plens corresponents, la seva voluntat d'adscripció del municipi respectiu a l'àmbit funcional de planejament territorial parcial de les Comarques Centrals.

3.2 Els municipis que vulguin adscriure el seu terme a l'àmbit de les Comarques Centrals han de presentar un escrit de manifestació, conjuntament amb la documentació acreditativa de l'acord plenari adoptat, davant la direcció general competent en matèria d'ordenació del territori, dintre del període a què fa referència l'apartat 1.

 

Article 4

Declaració dels àmbits de planejament territorial en absència de sol·licituds d'adscripció

Si cap municipi de l'Anoia manifesta la seva voluntat d'adscripció a l'àmbit de les Comarques Centrals, el conseller o la consellera competent en matèria d'ordenació del territori, a proposta del director o directora general competent en la matèria, ha de declarar en el termini d'un mes des de la finalització del període de manifestació de voluntat que:

a) L'àmbit funcional de planificació territorial parcial de les Comarques Centrals comprèn les comarques del Bages, el Berguedà, Osona i el Solsonès.

b) L'àmbit funcional de planificació territorial parcial del Penedès comprèn les comarques de l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i l'Anoia.

La resolució que així ho declari s'ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Article 5

Inici del procediment d'adscripció

5.1 Si algun municipi de l'Anoia manifesta la seva voluntat d'adscripció a l'àmbit de les Comarques Centrals, el procediment per acordar-ne l'adscripció s'inicia immediatament després que hagi finalitzat el període de manifestació de voluntat.

5.2 La direcció general competent en matèria d'ordenació del territori ha de tramitar acumulativament totes les sol·licituds d'adscripció presentades.

 

Article 6

Informe, tràmit d'audiència i període de manifestació de voluntat addicional

6.1 La direcció general competent en matèria d'ordenació del territori ha d'elaborar un informe, en el termini màxim d'un mes, per tal de valorar si l'adscripció a l'àmbit de planificació territorial de les Comarques Centrals dels municipis que ho han sol·licitat trencaria la continuïtat territorial d'aquest àmbit o la de l'àmbit de planificació territorial del Penedès.

6.2 Si l'informe de la direcció general competent en matèria d'ordenació del territori conclou que es poden fer les adscripcions sol·licitades sense perjudicar la continuïtat territorial a què fa referència l'apartat 1, ha de traslladar l'expedient al conseller o consellera del departament competent en matèria d'ordenació del territori perquè formuli la proposta d'acord corresponent.

6.3 En un altre cas, si l'informe de la direcció general competent en matèria d'ordenació del territori conclou que una o diverses sol·licituds d'adscripció perjudiquen la continuïtat territorial que cal garantir, ha de proposar l'adscripció a l'àmbit de les Comarques Centrals dels municipis de l'Anoia que ho han sol·licitat i que no perjudiquen la continuïtat territorial exigida i la no-adscripció de la resta de municipis que ho han sol·licitat.

Si, per evitar les discontinuïtats territorials detectades, fos necessària l'adscripció d'algun municipi de l'Anoia a l'àmbit de les Comarques Centrals que no l'hagués sol·licitat, l'informe de la direcció general competent en matèria d'ordenació del territori pot proposar-ne l'adscripció.

6.4 L'informe proposta a què es refereix l'apartat 3 s'ha de donar a conèixer als municipis interessats perquè puguin manifestar el que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos en un termini de quinze dies.

6.5 Si els municipis l'adscripció dels quals es planteja a l'informe proposta manifesten la seva predisposició o voluntat d'estudiar-ho en el tràmit d'audiència concedit, disposen d'un nou període de manifestació de voluntat en relació amb la proposta efectuada, amb una durada de dos mesos comptadors des de la finalització del termini d'audiència.

6.6 Si, un cop transcorregut el període a què fa referència l'apartat 5, els ajuntaments concernits no manifesten la seva voluntat d'adscripció a l'àmbit de les Comarques Centrals, la direcció general competent en matèria d'ordenació del territori ha de pronunciar-se sobre l'existència o no d'alternatives per assegurar la continuïtat territorial dels àmbits de planejament afectats i, en el cas que l'adscripció sigui inevitable, ho ha de justificar expressament.

 

Article 7

Proposta d'acord i dictamen de la Comissió de Política Territorial i d'Urbanisme de Catalunya

Elaborat l'informe i, si s'escau, practicats els tràmits que preveu l'article anterior, el conseller o consellera del departament competent en matèria d'ordenació del territori, en el termini d'un mes, ha d'elaborar la proposta d'acord corresponent i ha de sol·licitar el dictamen de la Comissió de Política Territorial i d'Urbanisme de Catalunya, que l'ha d'evacuar en el termini màxim de dos mesos.

 

Article 8

Finalització del procediment d'adscripció

8.1 Vistos la proposta i el dictamen a què es refereix l'article anterior, el Govern ha d'acordar el que correspongui en relació amb les adscripcions sol·licitades en el termini màxim de tres mesos des que el conseller o la consellera competent en matèria d'ordenació del territori hagi elaborat la proposta d'acord corresponent.

8.2 L'acord d'adscripció ha de fixar els àmbits funcionals de planejament territorial i s'ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Capítol II

Formulació del Pla territorial parcial

 

Article 9

Acord de formulació del Pla

9.1 El Govern ha d'acordar la formulació del Pla territorial parcial del Penedès, a iniciativa del departament competent en matèria d'ordenació del territori, conjuntament amb l'acord d'adscripció a què es refereix l'article anterior o, en el cas d'absència de sol·licituds d'adscripció, en el termini màxim de tres mesos posteriors a la resolució a què es refereix l'article 4.

9.2 Correspon al departament competent en matèria d'ordenació del territori desenvolupar els treballs necessaris per a l'elaboració del Pla.

 

Article 10

Grup de treball

10.1 Per tal de contribuir a la formulació del Pla i fer-ne el seguiment, s'ha de constituir un grup de treball integrat per representants de l'Administració de la Generalitat i les administracions locals.

10.2 El grup de treball a què es refereix l'apartat anterior s'ha de reunir periòdicament amb l'equip redactor del Pla per tal de conèixer l'estat dels treballs d'elaboració de l'avantprojecte i del projecte corresponents i de fer observacions o suggeriments sobre la necessitat, la conveniència i altres circumstàncies de l'ordenació.

 

Article 11

Composició del grup de treball

El conseller o consellera del departament competent en matèria d'ordenació del territori ha de nomenar els membres del grup de treball, procurant que en la seva composició es respecti el principi de paritat de gènere, d'acord amb els criteris següents:

a) Quatre persones en representació del departament competent en matèria d'ordenació del territori, una de les quals ha de moderar les reunions del grup de treball.

b) El director o directora dels serveis territorials del departament competent en matèria d'ordenació del territori a Barcelona, Catalunya Central i Tarragona.

c) Una persona en representació del departament competent en matèria d'agricultura, una altra persona en representació del departament competent en matèria d'empresa i ocupació i una altra persona en representació del departament competent en matèria d'administració local, a proposta dels consellers o conselleres respectius.

d) Tres persones membres dels ens locals per cadascuna de les comarques de l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i l'Anoia, dues de les quals a proposta de les organitzacions associatives d'entitats locals més representatives de Catalunya i l'altra a proposta del consell comarcal respectiu, el qual procurarà garantir la representació dels municipis petits pel que fa a nombre d'habitants.

 

Article 12

Reunions del grup de treball amb l'equip redactor

12.1 Correspon al director o directora general competent en matèria d'ordenació del territori ordenar la convocatòria de les reunions del grup de treball amb l'equip redactor del Pla i nomenar la persona funcionària de la direcció general encarregada d'estendre acta de les reunions del grup.

12.2 Per a un millor assessorament dels membres del grup de treball, poden ser convidats a assistir a les reunions a què es refereix l'apartat 1:

a) Una persona amb coneixements tècnics en matèria d'urbanisme, habitatge o medi ambient, per a cadascuna de les comarques de l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i l'Anoia, si així ho proposa el consell comarcal respectiu.

b) Altres persones amb coneixements tècnics especialitzats, quan així ho consideri el moderador de les reunions del grup de treball, per raó de la matèria que s'hagi de tractar en cada reunió.

 

 

Disposicions addicionals

 

Primera

Constitució del grup de treball

El grup de treball que ha de contribuir a la formulació del Pla territorial parcial del Penedès i fer-ne el seguiment s'ha de constituir en el termini de dos mesos des de l'acord del Govern per a la seva formulació.

 

Segona

Procediment d'elaboració del Pla

El Decret 142/2005, de 12 de juliol, d'aprovació del Reglament pel qual es regula el procediment d'elaboració, tramitació i aprovació dels plans territorials parcials, és aplicable al procediment de formulació del Pla territorial parcial del Penedès, amb les particularitats derivades de l'aplicació d'aquest Decret sobre la iniciativa per a la seva formulació i la constitució del grup de treball. El procés d'avaluació ambiental del Pla territorial parcial del Penedès s'ha d'integrar en el procediment d'aprovació d'aquest Pla d'acord amb el que estableix la Llei 6/2009, de 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes.

 

Tercera

Coherència del Pla amb el planejament territorial vigent

De conformitat amb el que estableix la disposició addicional quarta de la Llei 23/2010, de 22 de juliol, de modificació de la Llei 1/1995 i de la Llei 23/1983 per fixar l'àmbit de planificació territorial del Penedès, el Pla territorial parcial del Penedès ha d'establir les pautes espacials per a un desenvolupament sostenible del territori i ha de regular els sistemes bàsics d'espais oberts, d'assentaments urbans i d'infraestructures de mobilitat, tot i tenint en compte les previsions d'interrelació territorial i de coherència amb la planificació dels àmbits metropolità, de les Comarques Centrals i del Camp de Tarragona.

 

 

Disposició derogatòria

Queden derogades totes les disposicions, d'igual o inferior rang, que contravinguin al que disposa aquest Decret.

 

 

Disposicions finals

 

Primera

Habilitació per desplegar el Decret

Es faculta el conseller o la consellera competent en matèria d'ordenació del territori per dur a terme les actuacions necessàries per al desplegament d'aquest Decret.

 

Segona

Entrada en vigor

Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 30 de juliol de 2013

 

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

 

Santi Vila i Vicente

Conseller de Territori i Sostenibilitat

dijous, 1 d’agost del 2013

L’ÀMBIT PENEDÈS, ARA SÍ !!! - Comunicat 169 - 30/07/2013 -

La noticia és aquesta: el Govern de la Generalitat, en la reunió del Consell Executiu d'aquest dimarts dia 30, va donar llum verda al decret que regula la creació del nou àmbit territorial format per l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i l'Anoia. És una notícia bona, boníssima per a les nostres comarques, és una victòria de totes les persones i col·lectius que des de fa set anys han lluitat pel reconeixement de la singularitat del Penedès i perquè disposés d'instruments idonis per encarar el seu futur.

Convé recordar tanmateix que la llei de creació de l'Àmbit Penedès va ser aprovada per unanimitat pel Parlament de Catalunya el dia 14 de juliol del 2010, és a dir fa més de tres anys.  A què es deu un retard tan considerable? Hi ha influït el fet que el setembre del 2010 es dissolgués el Parlament i es convoquessin eleccions. El govern, després de set anys de tripartit, va canviar de color polític i va passar a mans de CiU, i no va ser fins 21 de desembre del 2011 que va sortir a informació pública el projecte de decret. Si fins aquí el termini ja és exagerat, el que no té cap mena de justificació és que hagi hagut de passar més d'un any i mig per a la publicació del decret definitiu i més tenint en compte que, pel que diu la nota del govern, sembla que no diferirà gaire del projecte que va sortir a informació pública. El que sabem és que dins del mateix partit de govern hi ha hagut estira-i-arronses, persones que han jugat fort a favor que sortís el decret (i a favor, per tant, que es complissin les lleis del Parlament de Catalunya!) i gent que han posat tota mena de pals a les rodes en funció de mesquineses i interessos personals. Algun dia se sabrà tot!

Ara ens queda esperar la immediata publicació del decret al Diari Oficial de la Generalitat. Aleshores ja l'analitzarem en detall i en parlarem extensament. Però com hem dit sembla que se'n mantenen els continguts bàsics, entre els quals la possibilitat que alguns municipis de l'Anoia manifestin, en un termini de dos mesos, la voluntat de formar part de les Comarques centrals (fet aquest que pensant en l'Alta Anoia sempre ha tingut clar la PVP). Caldrà ara redactar el nou Pla territorial parcial del Penedès i desplegar tot el que l'àmbit comporta, una tasca que segurament s'allargarà, però que voldríem que es fes amb la màxima celeritat. El que és cert en qualsevol cas és que ara som ja en un camí sense retorn un camí en què hi haurem de ser tots per aconseguir fer realitat les expectatives que ara se'ns obren.

 

Plataforma per una Vegueria Pròpia - Vegueria Penedès